->Головна сторінка->Абітурієнту ІЕМ НАУ ->«Міжнародна економіка»


«Міжнародна економіка» 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Напрям підготовки: 6.030503 Міжнародна економіка

Форми навчання: денна, заочна.

На початку третього тисячоліття значно зросла кількість підприємств та організацій, які активно працюють на міжнародних ринках. У процесі глобалізації постійно зростає попит на спеціалістів, напрямом діяльності яких є сфера міжнародних взаємовідносин, різних за своїм економічним потенціалом, інтересами, методами роботи суб’єктів: національних підприємств, транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій, глобального економічного, фінансового, інформаційного простору, процесу міжнародного співробітництва тощо.

Сучасні тенденції економіки формують попит на фахівців, які досконало володіють методичними та методологічними основами моделювання ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, вміють поєднувати теоретичні знання та практичні навички ефективного ведення виробництва відповідно до світових тенденцій та національних потреб, застосовувати сучасні форми організації праці і виробництва та впроваджувати їх в практичну роботу управління підприємством різних галузей економіки у зовнішньому оточенні та взаємодії з іноземними партнерами в умовах інтеграції та глобалізації світової економічної системи.

Випускники напряму «Міжнародна економіка» володіють професійними знаннями, уміннями і навичками, що дозволяє їм вирішувати проблемні питання, пов’язані з сучасними формами та методами роботи на підприємствах, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, в комерційних банках, представництвах міжнародних організацій, органах державного управління, авіапідприємствах.

У процесі навчання студенти вивчають наступні фундаментальні дисципліни: філософія, правознавство, мікро - та макроекономіка, економіка праці і соціально-трудові відносини, бухгалтерський облік, математика для економістів, міжнародна економіка, історія економіки та економічна думка, статистика, економіко-математичне моделювання, економіка підприємства, економічна інформатика, національна економіка, іноземна мова, гроші та кредит, регіональна економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг тощо.

В умовах активної зовнішньої політики України щодо інтеграції у світове співтовариство необхідним є всебічне знання та дослідження міжнародних аспектів економічної діяльності. Тому майбутні фахівці детально вивчають комплекс таких професійно-орієнтованих дисциплін: міжнародні фінанси, облік у зарубіжних країнах, міжнародний маркетинг, міжнародні організації, економіка зарубіжних країн, міжнародна торгівля, міжнародне економічне право, міжнародна економічна діяльність України, фінансовий аналіз діяльності міжнародних корпорацій, міжнародний діловий протокол, міжнародні транспортні послуги, ділова іноземна мова, міжнародна інвестиційна діяльність, митне регулювання зовнішніх зв'язків, міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті та ін.

Після закінчення навчання за напрямом «Міжнародна економіка» випускники можуть працювати:

- у спільних та іноземних підприємствах, комерційних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном, визначена діяльність пов’язана з міжнародною торгівлею, митницею, укладанням міжнародних договорів та контрактів;
- на великих корпоративних  підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу (міжнародного маркетингу), плановому та фінансовому відділах, якщо підприємство має значну кількість іноземних постачальників і споживачів;
- у банках – у відділах міжнародних розрахунків, валютному відділі, відділі з розміщення інвестицій (управління із залучення та розміщення інвестицій), відділі експортно-імпортних операцій, кореспондентських розрахунків, представництвах та філіях банків за кордоном;
- в інвестиційних фондах, компаніях, спеціалізованих фінансових установах, які представляють інтереси іноземних інвесторів, товаровиробників;
- у вітчизняних спеціалізованих компаніях, які працюють на міжнародних фінансових, фондових, інвестиційних ринках;
- в іноземних представництвах, філіях, відділеннях підприємств України усіх форм власності;
- в авіапідприємствах України та представництвах іноземних авіакомпаній.

Випускники можуть обіймати наступні посади:

- експерт із зовнішньоекономічних питань,
- консультант із зовнішньоекономічних питань,
- фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку,
- економіст зі збуту,
- економіст з планування,
- економічний радник,
- науковий співробітник (економіка).
 

Русская версия  |  Українська версія  |  English version