->Головна сторінка->Абітурієнту ІЕМ НАУ ->«Менеджмент ЗЕДП», «Менеджмент організації»


«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Менеджмент організації» 
Менеджмент

за професійним спрямуванням: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

Сучасний етап розвитку виробничо-господарських та фінансових відносин характеризуються поглибленням процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації, розширенням діапазону різ­новидів економічної діяльності суб'єктів господарювання, що зумовлює позиціонування менедж­менту як вагомого аспекту управлінської діяльності керівників підприємств, які працюють на внутрішньому та зовнішньому ринках. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, яка перед­бачає здійснення міжнародних комерційних операцій, стала досить важливим елементом політики держави. Ця галузь має ряд перспективних напрямків розвитку, наприклад, електронна комерція, глобальний менеджмент, корпоративне управління, управління міжнародною конкурентоспромо­жністю підприємств.

Фахівці з менеджменту повинні мати принципово нове соціально-економічне мислення, доб­ре розуміти проблеми управління діяльністю підприємств, зокрема, зовнішньоекономічною діяль­ністю, здатні комплексно та на системній основі розробляти конкурентні стратегії розвитку під­приємств, знаходити альтернативні варіанти рішень, оцінювати їх і вибирати оптимальні, брати на себе відповідальність за реалізацію управлінських рішень.

Основними сферами та об'єктами діяльності випускників із вищою освітою за професійним спрямуванням менеджмент є організаційно-управлінська, дослідницька і консультаційно-методична діяльність в сфері менеджменту і адміністрування вітчизняних підприємств в різних галузях економіки, зокрема зовнішньоекономічної діяльності.

Профілюючі дисципліни: менеджмент, міжнародні економічні відносини, міжнародний ме­неджмент, основи зовнішньоекономічної діяльності, інформаційні системи в менеджменті, мене­джмент зовнішньоекономічної діяльності, основи бізнесу, управління персоналом, економічні ри­зики, інвестиційний менеджмент, міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, управ­ління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств, стратегічний менеджмент.

Після закінчення навчання за напрямом «Менеджмент», менеджер може працювати на під­приємствах різних форм власності та організаційно-правових форм, в авіакомпаніях, в аеропортах цивільної авіації України, в агентствах повітряних сполучень, в освітніх, наукових, природоохо­ронних, консультаційних, громадських, політичних організаціях, у сфері державного та муніци­пального управління і може обіймати такі первинні посади:

 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;
 • фахівець державної служби;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • науковий співробітник (економіка, організація та управління виробництвом);
 • керівник експертно-оціночної фірми;
 • комерційний директор;
 • науковий співробітник (праця, зайнятість, управління персоналом);
 • помічник (референт) керівника підприємства, установи, організації;
 • митний брокер;
 • начальник складу (вантажного, митного, ліцензійного);
 • керівник міжнародного туристичного агентства;
 • керівник малого підприємства у сфері виробництва;
 • керівник малого підприємства у сфері послуг;
 • керівник адміністративного апарату (за окремими напрямками менеджменту і адміністру­вання);
 • начальник відділу (планово-економічного; зовнішньоекономічних зв'язків; реклами; стра­тегічного аналізу; зв'язків з громадськістю).
 

Русская версия  |  Українська версія  |  English version